Course Time
Long Orange 97:27
Orange 52:42
Yellow 41:02
White 29:22